Team belastingadviseur Zeeland

BIK-regeling wordt opgeheven

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) wordt hoogstwaarschijnlijk met terugwerkende kracht ingetrokken tot en met 1 januari 2021. Het demissionaire kabinet zal binnenkort een wetsvoorstel indienen rondom dit onderwerp. Het budget, dat al gereserveerd was voor de BIK, wil het demissionaire kabinet gebruiken om in 2021 een verlaging tot stand te brengen voor de Awf-premie.

Crisismaatregel BIK

Het voelt nog kortgeleden dat het kabinet op Prinsjesdag 2020 de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aankondigde. De BIK zorgt ervoor dat organisaties een percentage in mindering mogen brengen van de gedane investeringen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. Het werd op 1 januari 2021 ingesteld als crisismaatregel en zou twee jaar gelden. Het gedeelte voor de fiscale eenheid moest het kabinet nog in gang zetten, maar zij wilde eerst zekerheid krijgen van de Europese commissie of de regeling als geoorloofde staatssteun zou worden beschouwd. Na informeel overleg concludeert de Europese Commissie dat zij twijfelt of er sprake is van geoorloofde staatssteun, voor de gehele BIK en niet alleen de fiscale eenheid.

Wetsvoorstel opheffen BIK

De kans dat de Europese Commissie op korte termijn een positief oordeel geeft over de BIK is klein en de uitspraak van de Europese rechter kan zelfs nog jaren duren. Hier wil het kabinet niets van weten. Zij kiest er daarom voor om een wetsvoorstel in te dienen om de BIK met terugwerkende kracht in te trekken tot 1 januari 2021. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor werkgevers die al een aanspraak hebben gemaakt op de BIK, wanneer de Tweede en Eerste kamer akkoord geven op het wetsvoorstel.

Alternatief: WW-premies omlaag

Het is al wel duidelijk wat het kabinet wil doen met het budget dat vrijgemaakt is voor de BIK-regeling. Hiermee wil het kabinet de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers in 2021 verlagen, wellicht per 1 augustus. Wat dit precies inhoudt voor de lage en hoge WW-premie zal op een later moment gepubliceerd worden in een ministeriële regeling.