Dit zijn de financiële highlights van Prinsjesdag volgens Paul!

De hoge woorden van dinsdag zijn eruit en dat biedt ons een mooi moment om terug te blikken op wat er op Prinsjesdag is gemeld over de financiële veranderingen en aanpassingen. Paul benoemd in dit artikel de belangrijkste financiële highlights voor uw onderneming.

Inkomen en koopkracht

  • De invoering van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt naar voren gehaald. Eerst zou dit plaatsvinden op 1 januari 2021, maar dit is verschoven naar 1 januari 2020. Vanaf 2020 geldt er een basistarief van 37,35% tot € 68.507 en een toptarief van 49,5%.
  • Er wordt vastgehouden aan het afbouwtraject van het maximale aftrektarief voor de aangewezen grondslagverminderende posten. In 2020 geldt hiervoor een tarief van 46%.
  • De algemene heffingskorting in de IB wordt in twee stappen verhoogd: met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Deze verhoging komt bovenop de beleidsmatige verhoging die al in het basispad zat. Dat komt neer op een totale verhoging in 2020 van € 234 ten opzichte van 2019 en een totale verhoging in 2021 van € 90 ten opzichte van 2020.
  • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 1 januari 2020 van € 7.280 tot en met 2027 verlaagd met € 250 per jaar en per 1 januari 2028 met € 280 tot uiteindelijk € 5.000 met ingang van 1 januari 2028.
  • Het tarief in box 2 voor DGA’s gaat in 2020 en 2021 stijgen naar respectievelijk 26,25% en 26,9% De beloofde verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2020 gaat echter niet door.. In 2020 wordt het tarief in de eerste tariefschijf van de Vpb 16,5% en blijft het tarief in de tweede tariefschijf 25%. Vanaf 1 januari 2021 worden de VPB-tarieven 15% in de eerste tariefschijf en 21,7% in de tweede tariefschijf.
  • Het kabinet laat weten dat het van plan is om per 2021 het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% en de betalingskorting voor de Vpb af te schaffen.

Aanpassingen in de werkkostenregeling
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte: het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over resterende loonsom. Dat levert een extra vrije ruimte op van maximaal € 2.000.

Motorrijtuigenbelasting
In de motorrijtuigenbelasting wordt de vrijstelling voor emissieloze auto’s verlengd tot en met 2024. In 2025 betaalt men voor deze personenauto’s 25% van het dan geldende reguliere MRB-tarief en vanaf 2026 100% van het reguliere MRB-tarief. Deze wijziging geldt voor personenauto’s, bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een verlaagd tarief. Dit tarief zal geleidelijk oplopen met gemiddeld zo’n € 24 per jaar.

Aanpassing WBSO-regeling

  • Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid van drie naar vier.
  • Het uiterste moment voor het indienen van een aanvraag wordt gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Nu is dit nog minimaal één maand van tevoren.

Vrijstellingen in de assurantiebelasting
De assurantiebelasting bedraagt 21% en verhoogd de kosten van de verzekering. Er komen twee vrijstellingen voor de assurantiebelasting, namelijk voor:

  • Verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte of doordat hij (als eigenrisicodrager) zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.
  • De brede weersverzekering voor actieve landbouwers om weerrisico’s af te dekken.

Inhoudelijke vragen over uw onderneming of vragen over de plannen van Prinsjesdag? U kunt ons altijd bellen.