Veranderingen Belastingplan 2022

Op dit moment denkt de Tweede Kamer na over het Belastingplan 2022. Door de extra plannen van het kabinet voor 2022, zal het hoge VPB-tarief omhooggaan. Bovendien wordt de renteaftrek voor ondernemingen verder aangescherpt. Deze plannen zijn opgenomen in een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 en ingediend bij de Tweede Kamer.

Plannen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, afgelopen 21 september 2021 werden de plannen voor 2022 bekend gemaakt. Deze plannen worden op dit moment besproken in de Tweede Kamer. Een onderdeel van deze plannen is het Belastingplan 2022. Op 11 november 2021 zal hierover gestemd worden. Vervolgens zal het plan doorgaan naar de Eerste Kamer, waar half december een definitieve stemming zal plaatsvinden. Het is echter nog onduidelijk hoe de eventuele vorming van een nieuw kabinet hierin een rol gaat spelen.

Belastingplan 2022

Het Belastingplan 2022 bevat een groot aantal nieuwe maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2,- per dag die per 1 januari 2022 zal ingaan. Verder wordt de algemene heffingskorting per 2022 met €14,- verhoogd. Dit zal voordelige gevolgen hebben voor de koopkracht van mensen met lage inkomens. Ook zal de verhuurdersheffing worden verlaagd waardoor huurwoningen goedkoper zullen worden en er meer huizen zullen worden gebouwd. Bovendien is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij er ruim €2 miljard aanpassingen aan de begroting voor 2022 gedaan worden. Om het bedrag van deze maatregelen te dekken zijn er een aantal aanpassingen nodig.

Financiële dekking

Ten eerste zal het hoge VPB-tarief per 1 januari 2022 van 25% naar 25,8% gaan. Hierdoor gaan bedrijven meer belasting over hun winst betalen. Dit moet jaarlijks €498 miljoen op gaan leveren. De schijfgrens gaat daarentegen van €245.000,- naar €395.000,-, wat betekent dat bedrijven tot een hoger bedrag, een lager percentage VPB moeten betalen. Bovendien wordt de earningsstrippingmaatregel per begin 2022 aangescherpt. Deze maatregel heeft betrekking op de renteaftrek in de VPB. Op dit moment mag een onderneming in de VPB geen rente aftrekken wanneer het saldo rentelasten en rentebaten hoger is dan €1 miljoen of 30% van het bedrijfsresultaat. Bij de voorgestelde aanscherping gaat het percentage van de gecorrigeerde winst van 30% naar 20%. Hierdoor zal een grotere groep vennootschapsbelastingplichtigen met de regel te maken hebben. Deze verandering zal structureel €735 miljoen opleveren.

Fragmentatie

Omdat de grens van de earningsstrippingmaatregel wordt verlaagd en er meer winst onder hetzelfde lage VPB-tarief valt, zal het voor ondernemingen aantrekkelijk zijn om vennootschappen ‘op te knippen’. Dit wordt ook wel fragmentatie genoemd. Het kabinet zal dit in de komende periode in de gaten houden en kijken of er aanleiding is om wettelijke maatregelen te nemen om deze ongewenste fragmentatie tegen te gaan.