Laadpaal onbelast vergoeden

Voor werkgevers: Laadpaal onbelast vergoeden

Laadpaal onbelast vergoeden

Laadpaal onbelast vergoeden

Hebben jouw werknemers een elektrische auto van de zaak? Dan mag jij als werkgever de bijbehorende kosten vergoeden. Denk hierbij aan de kosten van de laadpaal en de oplaadkosten, maar ook aan kosten voor het aanpassen van de meterkast bij de werknemer thuis en de meter om het verbruik te meten. Dit is mogelijk omdat deze kosten onder de intermediaire kosten voor de auto van de zaak vallen.

Afspraken over de vergoeding

Het is wel belangrijk dat je samen met de werknemer afspraken maakt over hoe deze kosten vergoed worden. De administratieve last van aanschaf- en plaatsingskosten van de laadpaal valt allemaal wel mee, maar je bent wel veel tijd kwijt als de werknemer na iedere oplaadbeurt een declaratie indient. Je kunt dan beter afspreken dat de werknemer iedere maand een declaratie indient.

Maak intermediaire kosten aannemelijk

Het is toegestaan dat de intermediaire kosten deel uitmaken van een onbelaste vaste kostenvergoeding. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden::
1. Je kunt het bedrag van de intermediaire kosten aannemelijk maken.
2. Je omschrijft elke kostenpost en geeft een schatting van het bedrag.
3. Je geeft aan uit welke bedragen de vaste kostenvergoeding opgebouwd is.
4. Je onderbouwt de vaste kostenvergoeding met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten en herhaalt dit als de Belastingdienst daarom vraagt of als de situatie wijzigt.


Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

zoutmedia

Het blijft onrustig rondom de inschrijvingen van het UBO-register in Nederland. Dat valt te concluderen uit de registratiecijfers die demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register behoort tot de Europese richtlijnen tegen witwassen. Het register toont de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden van onder andere bv’s en stichtingen. Door het register zou er een beter beeld moeten ontstaan over de wie er achter de schermen het meeste zeggenschap heeft.

Ophef tegenover UBO-register

Er is al lange tijd onenigheid over de UBO-registratie, voornamelijk vanuit familiebedrijven. Zij maken zich zorgen om de privacy, aangezien een gedeelte van de gegevens voor iedereen inzichtelijk is. Belangenvereniging van familiebedrijven FBNed is fel tegen het register en heeft familiebedrijven onlangs nog opgeroepen om zich niet te registreren. Er loopt namelijk nog een rechtszaak tegen het UBO-register, waar de voorzieningenrechter eerder nog over oordeelde dat het register voorlopig open mag blijven. DE FBNed ging hier niet mee akkoord en is in hoger beroep gegaan.

Verduidelijking ANBI bestuurder in UBO-register

In de non-profitsector was ook weerstand tegen het register. De bestuurder van een goed doel is namelijk vaak als UBO in het register te vinden, terwijl deze persoon niet de begunstigde van het goede doel is. Dat is het goede doel namelijk zelf. Hoekstra heeft aangegeven dat deze ANBI-bestuurders voortaan gemarkeerd worden in het UBO-register om hier onderscheid in te maken. Wanneer iemand een UBO-uittrekstel opvraagt van een ANBI-bestuurd, ontvangt hij hier een toelichting bij. Deze is afgestemd op de Samenwerkende Branches Filantropie (SBF) waarin vermeld wordt dat de bestuurde alleen vanwege zijn functie wordt ingeschreven.

Status UBO-registraties

Ondertussen zijn er ruim 209.000 entiteiten in het UBO-register ingeschreven. De meeste hiervan (zo’n 178.000) zijn bv’s. Het kabinet heeft aangegeven dat voor 27 maart 2022 zo’n 1,5 miljoen bestaande organisaties een UBO moeten inschrijven in het register. We zitten inmiddels op 14% van dit aantal. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, want nieuwe inschrijvers in het Handelsregister moeten direct een UBO opgeven. In de tabel maakt Hoekstra geen uitsplitsing naar nieuwe inschrijvingen. Het is echter wel duidelijk dat er nog een flinke slag geslagen moet worden als het op UBO-registraties aankomt.


Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

zoutmedia

Wij zijn al lange tijd specialist in de transportsector en houden het nieuws omtrent deze sector nauw in de gaten. Zo werd er de laatste tijd druk onderhandeld over de cao-beroepsgoederenvervoer. De cao-partijen leggen het akkoord nu voor aan hun leden en zodra zij instemmen is de nieuwe CAO een feit. We geven je een update over de wijzigingen:

 • De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2022)
 • De lonen behorende bij loonschalen A t/m H en de brutotoeslagen worden vanaf 1 juli 2021 verhoogd met 3,5%.
 • Vanaf 1 januari 2022 worden deze lonen en de brutotoeslagen verder verhoogd met 3,25%.
 • De verblijfskosten worden per 1 juli 2021 verhoogd met 2,7% overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.
 • De verblijfskosten worden vanaf 1 januari 2022 aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 (gemaximeerd op 3,25%).
 • Er komt er regeling vanuit de cao-partijen die het voor werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1961 mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. Werkgevers zijn bereid om maximaal een premie van 0,75% over het SV-loon af te dragen. Deze regeling zal gelden van 1 januari 2022 t/m 31 december 2025. Later dit jaar worden de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
 • De verplichte regeling rondom Persoonlijk Keuze Budget (PKB) komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren.
 • De discount op lonen van 18 atv dagen bij oud KNV bedrijven, wordt per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Heb je vragen over de cao-beroepsgoederenvervoer? Stuur ons dan gerust een bericht.


4 covid-regelingen

4 veranderingen in covid-regelingen voor ondernemers

4 covid-regelingen

zoutmedia

Nu de versoepelingen voor begin en eind juni steeds duidelijker zijn, worden de regelingen die voor ondernemers getroffen zijn ook stapsgewijs aangepast. We zetten de vier regelingen voor je op een rij die de komende periode aangepast zullen worden. 

Bijzonder uitstel belastingen wordt stopgezet

De verwachting is dat de economie rond 1 juli 2021 weer zal aantrekken. Daarom heeft het demissionair kabinet ervoor gekozen om de regeling Uitstel van betaling per 1 juli 2021 stop te zetten. Vanaf die datum moet iedere ondernemer weer aan alle fiscale betalingsverplichtingen voldoen. Houd daarbij in de gaten dat de belasting voor de loon- en omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 moet worden voldaan. Generieke kwijtschelding van de belastingschulden is niet aan de orde.


Meer versoepelingen betalingsregeling

Het demissionair kabinet is het er echter over eens dat ondernemers de kans moeten krijgen om orde op zaken te stellen na deze onverwachte crisis. Daarom wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaar verschoven. We benoemen de belangrijkste veranderingen:

 • De nieuwe datum voor aflossing van opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2022.
 • De aflossingstermijn wordt van 36 maanden naar 60 maanden verlengd.
 • De laatste aflossing hoeft pas plaats te vinden in 2027, afbetalen mag uiteraard ook eerder.
 • Een voorwaarde is wel dat er vanaf 1 juli 2021 weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen moet worden voldaan.

Let op!
Het is nog tot 1 juli 2021 mogelijk om voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aan te vragen. Als je al verlenging van eerder verkregen uitstel hebt gekregen, loopt deze door tot 1 juli 2021. Heb je eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend maar deze nog nooit verlengd en kan je na deze drie maanden niet aan je betalingsverplichtingen voldoen? Dan kun je voor 1 juli 2021 nog steeds verlenging van het uitstel aanvragen. Wanneer je dit niet doet word je wellicht uitgesloten voor de betalingsregeling van 60 maanden. 

Invorderings- en belastingrente

Om ondernemers te stimuleren hun belastingschuld eerder af te betalen, zal de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd worden. Dit ziet er als volgt uit:

 • Tot eind 2021 is de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%).
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%.
 • Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het verhoogd naar 3%

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.
Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente weer 4%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Het is dus van groot belang dat je de aangifte IB en VPB tijdig indient.


Einde versoepeling urencriterium

Vanaf 1 juli 2021 wordt de versoepeling rondom urencriterium niet meer verlengd. Met deze versoepeling moest je als ondernemer het eerste halfjaar van 2021 ten minste 24 uur per week aan je onderneming besteden, ook als dat feitelijk niet het geval was. Vanaf 1 juli worden alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren meegeteld voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per jaar. Wanneer je aan de urencriterium voldoet, maa je aanspraak op ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek.


Team belastingadviseur Zeeland

BIK-regeling wordt opgeheven

Team belastingadviseur Zeeland

zoutmedia

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) wordt hoogstwaarschijnlijk met terugwerkende kracht ingetrokken tot en met 1 januari 2021. Het demissionaire kabinet zal binnenkort een wetsvoorstel indienen rondom dit onderwerp. Het budget, dat al gereserveerd was voor de BIK, wil het demissionaire kabinet gebruiken om in 2021 een verlaging tot stand te brengen voor de Awf-premie.

Crisismaatregel BIK

Het voelt nog kortgeleden dat het kabinet op Prinsjesdag 2020 de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aankondigde. De BIK zorgt ervoor dat organisaties een percentage in mindering mogen brengen van de gedane investeringen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. Het werd op 1 januari 2021 ingesteld als crisismaatregel en zou twee jaar gelden. Het gedeelte voor de fiscale eenheid moest het kabinet nog in gang zetten, maar zij wilde eerst zekerheid krijgen van de Europese commissie of de regeling als geoorloofde staatssteun zou worden beschouwd. Na informeel overleg concludeert de Europese Commissie dat zij twijfelt of er sprake is van geoorloofde staatssteun, voor de gehele BIK en niet alleen de fiscale eenheid.

Wetsvoorstel opheffen BIK

De kans dat de Europese Commissie op korte termijn een positief oordeel geeft over de BIK is klein en de uitspraak van de Europese rechter kan zelfs nog jaren duren. Hier wil het kabinet niets van weten. Zij kiest er daarom voor om een wetsvoorstel in te dienen om de BIK met terugwerkende kracht in te trekken tot 1 januari 2021. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor werkgevers die al een aanspraak hebben gemaakt op de BIK, wanneer de Tweede en Eerste kamer akkoord geven op het wetsvoorstel.

Alternatief: WW-premies omlaag

Het is al wel duidelijk wat het kabinet wil doen met het budget dat vrijgemaakt is voor de BIK-regeling. Hiermee wil het kabinet de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers in 2021 verlagen, wellicht per 1 augustus. Wat dit precies inhoudt voor de lage en hoge WW-premie zal op een later moment gepubliceerd worden in een ministeriële regeling.


Belastingadviseur Goeree-Overflakkee

Efficiënt samenwerken via MijnLodderFinancials

Belastingadviseur Goeree-Overflakkee

zoutmedia

De afgelopen jaren hebben we bij Lodder Financials een flinke slag geslagen in het digitaliseren van onze dienstverlening. Wij wilden niet alleen de mogelijkheid bieden om digitaal de documentatie te regelen, maar ook om eenvoudig in contact te blijven en onze klanten van actueel inzicht te voorzien. Daarom werken wij met MijnLodderFinancials. Hiermee voer je als ondernemer je administratieve taken eenvoudig uit. In de app kun je onder andere:

 • Bonnetjes met een foto uploaden in de app;
 • facturen uploaden en eenvoudig bijhouden;
 • een betaallijst samenstellen;
 • berichten ontvangen met betrekking tot de administratie;
 • relaties beheren;
 • een actueel beeld van jouw huidige financiële positie vinden;
 • gebruik maken van een medewerkersportaal.

Wil jij je administratieve taken iedere dag up-to-date inzien en ben je benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk dan onze brochure of bel ons voor meer informatie.

Download brochure

Administratiekantoor Ouddorp

Heeft u uw administratie op orde?

Administratiekantoor Ouddorp

zoutmedia

Het bijhouden van de administratie is voor veel ondernemers iets waarvan ze de noodzaak inzien, maar waar ze niet veel tijd aan willen besteden. Hoe richt je de administratie zo in, dat er genoeg tijd overblijft om te ondernemen?

Om te beginnen werkt u samen met een accountant of administrateur die gebruik maakt van de moderne technieken voor het bijhouden van de administratie. Bij Lodder Financials zetten wij de administratie als volgt op om u zo eenvoudig mogelijk te laten werken en zoveel mogelijk inzicht in uw cijfers te geven:

1. Wij maken een account voor u aan op de boekhoudsoftware van Exact Online. Lodder Financials is specialist in het werken met Exact Online en wij regelen alles voor u.

2. Wij installeren de app van Exact Online op uw smartphone. Via deze app heeft u dagelijks inzicht in uw banksaldo, nog te vorderen van uw klanten en nog te betalen aan uw leveranciers.

3. Wij koppelen uw bankrekening aan Exact Online zodat uw bankmutaties dagelijks worden ingelezen.

4. U maakt via de app een foto van uw inkoopfactuur of kassabonnetje zodat deze facturen automatisch in Exact Online worden verwerkt. Daarnaast proberen wij in overleg met u zoveel mogelijk inkoopfacturen in UBL formaat te ontvangen, hetgeen dit proces nog verder verbetert.

5. Is uw administratie groot, dan vragen wij uw leveranciers de facturen naar een uniek e-mailadres te sturen zodat deze rechtstreeks in uw administratie worden geplaatst.

6. U keurt de facturen goed, waarna ze automatisch betaald kunnen worden.

7. Uw verkoopfacturen maakt u met Exact Online zodat deze direct in uw administratie staan.

TIP: Werk uw administratie wekelijks bij, dit voorkomt achteraf zoeken naar facturen en onnodige vragen van uw accountant.

Werkt u op bovenstaande manier met Lodder Financials samen dan heeft dit voor u de volgende voordelen:
• Uw administratie is altijd geheel bijgewerkt;
• U heeft altijd de juiste cijfers paraat;
• De cijfers kloppen.
• U wordt ontzorgd;
• U onderneemt en kan sturen op betrouwbare financiële gegevens.

Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op met de adviseurs van Lodder Financials.


Wat betekent de BIK voor u?

Wat betekent de BIK voor u?

Boekhouder Goeree-Overflakkee

zoutmedia

LET OP! Er zijn inmiddels nieuwe regelingen getroffen rondom de BIK. Je leest het in ons artikel: BIK-regeling wordt opgeheven.

Het kabinet stuurt een nota van wijziging bij het Belastingplan van 2021 naar de Tweede Kamer. Hierin is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) uitgewerkt in de vorm van een afdrachtvermindering.

Het kabinet heeft de BIK opgezet omdat zij hiermee werkgevers willen aanmoedigen om investeringen te blijven doen. Deze zouden naar voren gehaald moeten worden zodat ze tijdens de, door het coronavirus veroorzaakte, economische crisis gedaan worden. Waarschijnlijk loopt de BIK tot 31 december 2022. Het kabinet gaat ervan uit dat deze daarna niet meer nodig is. De regeling was al eerder aangekondigd en er is flink over gediscussieerd tijdens de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer.

Afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het kabinet heeft voorgesteld om de BIK in te zetten als een afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Door het als afdrachtsvermindering vorm te geven, is de tegemoetkoming voor alle werkgevers gelijk wanneer zij een gelijke investering maken. Dit zorgt ervoor dat de regeling ook voordelig is voor ondernemingen die minder winst maken. De BIK is echter gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en hierdoor kunnen werkgevers de korting alleen innen als ze voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de BIK via de aangifte van loonheffingen te verzilveren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de BIK, moet de investering zijn gedaan op of na 1 oktober 2020. De overige voorwaarden zijn:
• Investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 moeten volledig betaald zijn.
• De investeringen moet binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Per kalenderjaar bedraagt het bedrag aan BIK-afdrachtsvermindering 3% wanneer het investeringsbedrag € 5.000.000 of minder is. Wanneer het bedrag daarboven komt, is de vermindering 2,44%. Per aanvraag moet de investering minstens € 20.000 zijn.

Tegelijkertijd benutten van meerdere regelingen

Er bestaan al meer specifieke stimuleringsmaatregelen voor investeringen, de BIK is daar een tijdelijke aanvulling op. Andere stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek (EIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Organisaties mogen verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd benutten als ze van toepassing zijn op de investering.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Lodder Financials verhuizing

Wij zijn verhuisd!

Lodder Financials verhuizing

zoutmedia

Na maandenlang hard werken is het zover, we gaan verhuizen! Vanaf vandaag zijn wij gevestigd in ons nieuwe pand, Watertoren 44 in Dirksland.

Wij willen Hoondert Staalbouw, Nelisse Agro Grond & Infra, Constructiebedrijf de Roon, Rik Verlaat, Kalle Timmerwerken, DL Bouw management, B&V Techniek en van Huizen Elektrotechniek enorm bedanken voor de prettige samenwerking!

We zijn trots op deze stap en verwelkomen u graag in ons nieuwe kantoor.


Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

zoutmedia

Register Belastingadviseurs publiceerde recentelijk een korte samenvatting van het verslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat omtrent het coronavirus. We delen deze samenvatting via deze weg graag met u.

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen.

1.  Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

2. Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Wanneer mkb’ers financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen zij een beroep doen op het BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Hiermee kunnen mkb’ers financieel goedkoper een overbruggingskrediet of het rekening courant-krediet verhogen bij een financier.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

4. Verlaging voorlopige aanslag

Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door de coronavirus. Het Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Meer informatie over deze maatregelen vind je hier.