Veranderingen Belastingplan 2022

Veranderingen Belastingplan 2022

Op dit moment denkt de Tweede Kamer na over het Belastingplan 2022. Door de extra plannen van het kabinet voor 2022, zal het hoge VPB-tarief omhooggaan. Bovendien wordt de renteaftrek voor ondernemingen verder aangescherpt. Deze plannen zijn opgenomen in een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 en ingediend bij de Tweede Kamer.

Plannen Prinsjesdag

Op Prinsjesdag, afgelopen 21 september 2021 werden de plannen voor 2022 bekend gemaakt. Deze plannen worden op dit moment besproken in de Tweede Kamer. Een onderdeel van deze plannen is het Belastingplan 2022. Op 11 november 2021 zal hierover gestemd worden. Vervolgens zal het plan doorgaan naar de Eerste Kamer, waar half december een definitieve stemming zal plaatsvinden. Het is echter nog onduidelijk hoe de eventuele vorming van een nieuw kabinet hierin een rol gaat spelen.

Belastingplan 2022

Het Belastingplan 2022 bevat een groot aantal nieuwe maatregelen. Een voorbeeld hiervan is de thuiswerkkostenvergoeding van maximaal €2,- per dag die per 1 januari 2022 zal ingaan. Verder wordt de algemene heffingskorting per 2022 met €14,- verhoogd. Dit zal voordelige gevolgen hebben voor de koopkracht van mensen met lage inkomens. Ook zal de verhuurdersheffing worden verlaagd waardoor huurwoningen goedkoper zullen worden en er meer huizen zullen worden gebouwd. Bovendien is er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij er ruim €2 miljard aanpassingen aan de begroting voor 2022 gedaan worden. Om het bedrag van deze maatregelen te dekken zijn er een aantal aanpassingen nodig.

Financiële dekking

Ten eerste zal het hoge VPB-tarief per 1 januari 2022 van 25% naar 25,8% gaan. Hierdoor gaan bedrijven meer belasting over hun winst betalen. Dit moet jaarlijks €498 miljoen op gaan leveren. De schijfgrens gaat daarentegen van €245.000,- naar €395.000,-, wat betekent dat bedrijven tot een hoger bedrag, een lager percentage VPB moeten betalen. Bovendien wordt de earningsstrippingmaatregel per begin 2022 aangescherpt. Deze maatregel heeft betrekking op de renteaftrek in de VPB. Op dit moment mag een onderneming in de VPB geen rente aftrekken wanneer het saldo rentelasten en rentebaten hoger is dan €1 miljoen of 30% van het bedrijfsresultaat. Bij de voorgestelde aanscherping gaat het percentage van de gecorrigeerde winst van 30% naar 20%. Hierdoor zal een grotere groep vennootschapsbelastingplichtigen met de regel te maken hebben. Deze verandering zal structureel €735 miljoen opleveren.

Fragmentatie

Omdat de grens van de earningsstrippingmaatregel wordt verlaagd en er meer winst onder hetzelfde lage VPB-tarief valt, zal het voor ondernemingen aantrekkelijk zijn om vennootschappen ‘op te knippen’. Dit wordt ook wel fragmentatie genoemd. Het kabinet zal dit in de komende periode in de gaten houden en kijken of er aanleiding is om wettelijke maatregelen te nemen om deze ongewenste fragmentatie tegen te gaan.


BTW-aangifte

BTW-aangifte? Regel op tijd eHerkenning!

BTW-aangifte

BTW-aangifte? Regel op tijd eHerkenning!

Regelt u uw BTW-aangifte nog via het oude ondernemersportaal van de Belastingdienst? Houd er dan rekening mee dat dit met ingang van 2022 niet meer mogelijk is. U bent daardoor genoodzaakt om uw aangifte via een andere weg te doen.

Mijn Belastingdienst Zakelijk

Het sluiten van het oude portaal zorgt ervoor dat alle aangiftes van ondernemers via Mijn Belastingdienst Zakelijk gaan lopen. Dit was al verplicht voor aangifte vennootschapsbelasting en loonaangifte, maar nog niet voor de BTW-aangifte. In juli dit jaar is bekendgemaakt dat vanaf 2022 de BTW-aangifte ook ingevoerd moet worden via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Uw account

Inloggen op Mijn Belastingdienst gaat voor eenmanszaken, net zoals bij het oude portaal, met uw DigiD. Voor andere rechtsvormen geldt dit echter niet. Heeft u bijvoorbeeld een bv, dan moet u de digitale sleutel eHerkenning, met betrouwbaarheidsniveau 3, kopen. Zoekt u alleen contact met de Belastingdienst, dan kunt u een speciale variant van de digitale sleutel aanschaffen. In dit geval is er een compensatieregeling, waarmee u ieder jaar €24,20 vergoed krijgt. LET OP: Deze compensatieregeling geldt niet voor de reguliere eHerkenning.

Andere manieren…

Het is ook mogelijk om uw aangifte niet via Mijn Belastingdienst Zakelijk in te dienen, maar via administratiesoftware of via uw fiscaal dienstverlener. Heeft u vragen over de mogelijkheden of hulp nodig bij het gebruiken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Neem dan contact op met u financieel manager bij Lodder Financials.


Laadpaal onbelast vergoeden

Voor werkgevers: Laadpaal onbelast vergoeden

Laadpaal onbelast vergoeden

Laadpaal onbelast vergoeden

Hebben jouw werknemers een elektrische auto van de zaak? Dan mag jij als werkgever de bijbehorende kosten vergoeden. Denk hierbij aan de kosten van de laadpaal en de oplaadkosten, maar ook aan kosten voor het aanpassen van de meterkast bij de werknemer thuis en de meter om het verbruik te meten. Dit is mogelijk omdat deze kosten onder de intermediaire kosten voor de auto van de zaak vallen.

Afspraken over de vergoeding

Het is wel belangrijk dat je samen met de werknemer afspraken maakt over hoe deze kosten vergoed worden. De administratieve last van aanschaf- en plaatsingskosten van de laadpaal valt allemaal wel mee, maar je bent wel veel tijd kwijt als de werknemer na iedere oplaadbeurt een declaratie indient. Je kunt dan beter afspreken dat de werknemer iedere maand een declaratie indient.

Maak intermediaire kosten aannemelijk

Het is toegestaan dat de intermediaire kosten deel uitmaken van een onbelaste vaste kostenvergoeding. Houd hierbij rekening met de volgende voorwaarden::
1. Je kunt het bedrag van de intermediaire kosten aannemelijk maken.
2. Je omschrijft elke kostenpost en geeft een schatting van het bedrag.
3. Je geeft aan uit welke bedragen de vaste kostenvergoeding opgebouwd is.
4. Je onderbouwt de vaste kostenvergoeding met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten en herhaalt dit als de Belastingdienst daarom vraagt of als de situatie wijzigt.


Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

Inschrijvingen UBO-register verloopt stroef

zoutmedia

Het blijft onrustig rondom de inschrijvingen van het UBO-register in Nederland. Dat valt te concluderen uit de registratiecijfers die demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register behoort tot de Europese richtlijnen tegen witwassen. Het register toont de gegevens van de uiteindelijke belanghebbenden van onder andere bv’s en stichtingen. Door het register zou er een beter beeld moeten ontstaan over de wie er achter de schermen het meeste zeggenschap heeft.

Ophef tegenover UBO-register

Er is al lange tijd onenigheid over de UBO-registratie, voornamelijk vanuit familiebedrijven. Zij maken zich zorgen om de privacy, aangezien een gedeelte van de gegevens voor iedereen inzichtelijk is. Belangenvereniging van familiebedrijven FBNed is fel tegen het register en heeft familiebedrijven onlangs nog opgeroepen om zich niet te registreren. Er loopt namelijk nog een rechtszaak tegen het UBO-register, waar de voorzieningenrechter eerder nog over oordeelde dat het register voorlopig open mag blijven. DE FBNed ging hier niet mee akkoord en is in hoger beroep gegaan.

Verduidelijking ANBI bestuurder in UBO-register

In de non-profitsector was ook weerstand tegen het register. De bestuurder van een goed doel is namelijk vaak als UBO in het register te vinden, terwijl deze persoon niet de begunstigde van het goede doel is. Dat is het goede doel namelijk zelf. Hoekstra heeft aangegeven dat deze ANBI-bestuurders voortaan gemarkeerd worden in het UBO-register om hier onderscheid in te maken. Wanneer iemand een UBO-uittrekstel opvraagt van een ANBI-bestuurd, ontvangt hij hier een toelichting bij. Deze is afgestemd op de Samenwerkende Branches Filantropie (SBF) waarin vermeld wordt dat de bestuurde alleen vanwege zijn functie wordt ingeschreven.

Status UBO-registraties

Ondertussen zijn er ruim 209.000 entiteiten in het UBO-register ingeschreven. De meeste hiervan (zo’n 178.000) zijn bv’s. Het kabinet heeft aangegeven dat voor 27 maart 2022 zo’n 1,5 miljoen bestaande organisaties een UBO moeten inschrijven in het register. We zitten inmiddels op 14% van dit aantal. Dit is echter niet met zekerheid te zeggen, want nieuwe inschrijvers in het Handelsregister moeten direct een UBO opgeven. In de tabel maakt Hoekstra geen uitsplitsing naar nieuwe inschrijvingen. Het is echter wel duidelijk dat er nog een flinke slag geslagen moet worden als het op UBO-registraties aankomt.


Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

zoutmedia

Wij zijn al lange tijd specialist in de transportsector en houden het nieuws omtrent deze sector nauw in de gaten. Zo werd er de laatste tijd druk onderhandeld over de cao-beroepsgoederenvervoer. De cao-partijen leggen het akkoord nu voor aan hun leden en zodra zij instemmen is de nieuwe CAO een feit. We geven je een update over de wijzigingen:

 • De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2022)
 • De lonen behorende bij loonschalen A t/m H en de brutotoeslagen worden vanaf 1 juli 2021 verhoogd met 3,5%.
 • Vanaf 1 januari 2022 worden deze lonen en de brutotoeslagen verder verhoogd met 3,25%.
 • De verblijfskosten worden per 1 juli 2021 verhoogd met 2,7% overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.
 • De verblijfskosten worden vanaf 1 januari 2022 aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 (gemaximeerd op 3,25%).
 • Er komt er regeling vanuit de cao-partijen die het voor werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1961 mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. Werkgevers zijn bereid om maximaal een premie van 0,75% over het SV-loon af te dragen. Deze regeling zal gelden van 1 januari 2022 t/m 31 december 2025. Later dit jaar worden de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
 • De verplichte regeling rondom Persoonlijk Keuze Budget (PKB) komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren.
 • De discount op lonen van 18 atv dagen bij oud KNV bedrijven, wordt per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Heb je vragen over de cao-beroepsgoederenvervoer? Stuur ons dan gerust een bericht.


4 covid-regelingen

4 veranderingen in covid-regelingen voor ondernemers

4 covid-regelingen

zoutmedia

Nu de versoepelingen voor begin en eind juni steeds duidelijker zijn, worden de regelingen die voor ondernemers getroffen zijn ook stapsgewijs aangepast. We zetten de vier regelingen voor je op een rij die de komende periode aangepast zullen worden. 

Bijzonder uitstel belastingen wordt stopgezet

De verwachting is dat de economie rond 1 juli 2021 weer zal aantrekken. Daarom heeft het demissionair kabinet ervoor gekozen om de regeling Uitstel van betaling per 1 juli 2021 stop te zetten. Vanaf die datum moet iedere ondernemer weer aan alle fiscale betalingsverplichtingen voldoen. Houd daarbij in de gaten dat de belasting voor de loon- en omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 moet worden voldaan. Generieke kwijtschelding van de belastingschulden is niet aan de orde.


Meer versoepelingen betalingsregeling

Het demissionair kabinet is het er echter over eens dat ondernemers de kans moeten krijgen om orde op zaken te stellen na deze onverwachte crisis. Daarom wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaar verschoven. We benoemen de belangrijkste veranderingen:

 • De nieuwe datum voor aflossing van opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2022.
 • De aflossingstermijn wordt van 36 maanden naar 60 maanden verlengd.
 • De laatste aflossing hoeft pas plaats te vinden in 2027, afbetalen mag uiteraard ook eerder.
 • Een voorwaarde is wel dat er vanaf 1 juli 2021 weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen moet worden voldaan.

Let op!
Het is nog tot 1 juli 2021 mogelijk om voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aan te vragen. Als je al verlenging van eerder verkregen uitstel hebt gekregen, loopt deze door tot 1 juli 2021. Heb je eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend maar deze nog nooit verlengd en kan je na deze drie maanden niet aan je betalingsverplichtingen voldoen? Dan kun je voor 1 juli 2021 nog steeds verlenging van het uitstel aanvragen. Wanneer je dit niet doet word je wellicht uitgesloten voor de betalingsregeling van 60 maanden. 

Invorderings- en belastingrente

Om ondernemers te stimuleren hun belastingschuld eerder af te betalen, zal de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd worden. Dit ziet er als volgt uit:

 • Tot eind 2021 is de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%).
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%.
 • Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%.
 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het verhoogd naar 3%

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.
Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente weer 4%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Het is dus van groot belang dat je de aangifte IB en VPB tijdig indient.


Einde versoepeling urencriterium

Vanaf 1 juli 2021 wordt de versoepeling rondom urencriterium niet meer verlengd. Met deze versoepeling moest je als ondernemer het eerste halfjaar van 2021 ten minste 24 uur per week aan je onderneming besteden, ook als dat feitelijk niet het geval was. Vanaf 1 juli worden alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren meegeteld voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per jaar. Wanneer je aan de urencriterium voldoet, maa je aanspraak op ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek.


Accountant Middelharnis

BIK-regeling wordt opgeheven

Accountant Middelharnis

zoutmedia

De baangerelateerde investeringskorting (BIK) wordt hoogstwaarschijnlijk met terugwerkende kracht ingetrokken tot en met 1 januari 2021. Het demissionaire kabinet zal binnenkort een wetsvoorstel indienen rondom dit onderwerp. Het budget, dat al gereserveerd was voor de BIK, wil het demissionaire kabinet gebruiken om in 2021 een verlaging tot stand te brengen voor de Awf-premie.

Crisismaatregel BIK

Het voelt nog kortgeleden dat het kabinet op Prinsjesdag 2020 de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aankondigde. De BIK zorgt ervoor dat organisaties een percentage in mindering mogen brengen van de gedane investeringen op de af te dragen loonbelasting/premie volksverzekeringen in de aangifte loonheffingen. Het werd op 1 januari 2021 ingesteld als crisismaatregel en zou twee jaar gelden. Het gedeelte voor de fiscale eenheid moest het kabinet nog in gang zetten, maar zij wilde eerst zekerheid krijgen van de Europese commissie of de regeling als geoorloofde staatssteun zou worden beschouwd. Na informeel overleg concludeert de Europese Commissie dat zij twijfelt of er sprake is van geoorloofde staatssteun, voor de gehele BIK en niet alleen de fiscale eenheid.

Wetsvoorstel opheffen BIK

De kans dat de Europese Commissie op korte termijn een positief oordeel geeft over de BIK is klein en de uitspraak van de Europese rechter kan zelfs nog jaren duren. Hier wil het kabinet niets van weten. Zij kiest er daarom voor om een wetsvoorstel in te dienen om de BIK met terugwerkende kracht in te trekken tot 1 januari 2021. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor werkgevers die al een aanspraak hebben gemaakt op de BIK, wanneer de Tweede en Eerste kamer akkoord geven op het wetsvoorstel.

Alternatief: WW-premies omlaag

Het is al wel duidelijk wat het kabinet wil doen met het budget dat vrijgemaakt is voor de BIK-regeling. Hiermee wil het kabinet de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) voor werkgevers in 2021 verlagen, wellicht per 1 augustus. Wat dit precies inhoudt voor de lage en hoge WW-premie zal op een later moment gepubliceerd worden in een ministeriële regeling.


Belastingadviseur Goeree-Overflakkee

Efficiënt samenwerken via MijnLodderFinancials

Belastingadviseur Goeree-Overflakkee

zoutmedia

De afgelopen jaren hebben we bij Lodder Financials een flinke slag geslagen in het digitaliseren van onze dienstverlening. Wij wilden niet alleen de mogelijkheid bieden om digitaal de documentatie te regelen, maar ook om eenvoudig in contact te blijven en onze klanten van actueel inzicht te voorzien. Daarom werken wij met MijnLodderFinancials. Hiermee voer je als ondernemer je administratieve taken eenvoudig uit. In de app kun je onder andere:

 • Bonnetjes met een foto uploaden in de app;
 • facturen uploaden en eenvoudig bijhouden;
 • een betaallijst samenstellen;
 • berichten ontvangen met betrekking tot de administratie;
 • relaties beheren;
 • een actueel beeld van jouw huidige financiële positie vinden;
 • gebruik maken van een medewerkersportaal.

Wil jij je administratieve taken iedere dag up-to-date inzien en ben je benieuwd naar onze werkwijze? Bekijk dan onze brochure of bel ons voor meer informatie.

Download brochure

Administratiekantoor Ouddorp

Heeft u uw administratie op orde?

Administratiekantoor Ouddorp

zoutmedia

Het bijhouden van de administratie is voor veel ondernemers iets waarvan ze de noodzaak inzien, maar waar ze niet veel tijd aan willen besteden. Hoe richt je de administratie zo in, dat er genoeg tijd overblijft om te ondernemen?

Om te beginnen werkt u samen met een accountant of administrateur die gebruik maakt van de moderne technieken voor het bijhouden van de administratie. Bij Lodder Financials zetten wij de administratie als volgt op om u zo eenvoudig mogelijk te laten werken en zoveel mogelijk inzicht in uw cijfers te geven:

1. Wij maken een account voor u aan op de boekhoudsoftware van Exact Online. Lodder Financials is specialist in het werken met Exact Online en wij regelen alles voor u.

2. Wij installeren de app van Exact Online op uw smartphone. Via deze app heeft u dagelijks inzicht in uw banksaldo, nog te vorderen van uw klanten en nog te betalen aan uw leveranciers.

3. Wij koppelen uw bankrekening aan Exact Online zodat uw bankmutaties dagelijks worden ingelezen.

4. U maakt via de app een foto van uw inkoopfactuur of kassabonnetje zodat deze facturen automatisch in Exact Online worden verwerkt. Daarnaast proberen wij in overleg met u zoveel mogelijk inkoopfacturen in UBL formaat te ontvangen, hetgeen dit proces nog verder verbetert.

5. Is uw administratie groot, dan vragen wij uw leveranciers de facturen naar een uniek e-mailadres te sturen zodat deze rechtstreeks in uw administratie worden geplaatst.

6. U keurt de facturen goed, waarna ze automatisch betaald kunnen worden.

7. Uw verkoopfacturen maakt u met Exact Online zodat deze direct in uw administratie staan.

TIP: Werk uw administratie wekelijks bij, dit voorkomt achteraf zoeken naar facturen en onnodige vragen van uw accountant.

Werkt u op bovenstaande manier met Lodder Financials samen dan heeft dit voor u de volgende voordelen:
• Uw administratie is altijd geheel bijgewerkt;
• U heeft altijd de juiste cijfers paraat;
• De cijfers kloppen.
• U wordt ontzorgd;
• U onderneemt en kan sturen op betrouwbare financiële gegevens.

Wilt u meer weten over onze werkwijze neem dan contact op met de adviseurs van Lodder Financials.


Wat betekent de BIK voor u?

Wat betekent de BIK voor u?

Boekhouder Goeree-Overflakkee

zoutmedia

LET OP! Er zijn inmiddels nieuwe regelingen getroffen rondom de BIK. Je leest het in ons artikel: BIK-regeling wordt opgeheven.

Het kabinet stuurt een nota van wijziging bij het Belastingplan van 2021 naar de Tweede Kamer. Hierin is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) uitgewerkt in de vorm van een afdrachtvermindering.

Het kabinet heeft de BIK opgezet omdat zij hiermee werkgevers willen aanmoedigen om investeringen te blijven doen. Deze zouden naar voren gehaald moeten worden zodat ze tijdens de, door het coronavirus veroorzaakte, economische crisis gedaan worden. Waarschijnlijk loopt de BIK tot 31 december 2022. Het kabinet gaat ervan uit dat deze daarna niet meer nodig is. De regeling was al eerder aangekondigd en er is flink over gediscussieerd tijdens de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer.

Afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het kabinet heeft voorgesteld om de BIK in te zetten als een afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Door het als afdrachtsvermindering vorm te geven, is de tegemoetkoming voor alle werkgevers gelijk wanneer zij een gelijke investering maken. Dit zorgt ervoor dat de regeling ook voordelig is voor ondernemingen die minder winst maken. De BIK is echter gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en hierdoor kunnen werkgevers de korting alleen innen als ze voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de BIK via de aangifte van loonheffingen te verzilveren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de BIK, moet de investering zijn gedaan op of na 1 oktober 2020. De overige voorwaarden zijn:
• Investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 moeten volledig betaald zijn.
• De investeringen moet binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Per kalenderjaar bedraagt het bedrag aan BIK-afdrachtsvermindering 3% wanneer het investeringsbedrag € 5.000.000 of minder is. Wanneer het bedrag daarboven komt, is de vermindering 2,44%. Per aanvraag moet de investering minstens € 20.000 zijn.

Tegelijkertijd benutten van meerdere regelingen

Er bestaan al meer specifieke stimuleringsmaatregelen voor investeringen, de BIK is daar een tijdelijke aanvulling op. Andere stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek (EIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Organisaties mogen verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd benutten als ze van toepassing zijn op de investering.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.